Версія для слабозорих

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Open menu

Меню

Open menu

Посилання

 

gerb12

header logo

ukc

 

НАШ QR-кодqrcode

Вхід на сайт

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня.

Метою навчання є сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

До ключових компетентностей належать:

  • вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2)здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3)математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

Детальніше:Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

657gfhsd4r34dsdf24353764587efdf1243254

Життя — це безцінний дар,

який дається людині

при народженні і те, як людина

розпорядиться ним,

залежить від неї самої.

                                          Сократ

Охорона дитинства в Україні — загальнонаціональний пріоритет, мета якого забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток особистості.

        У сучасному світі збільшується кількість дітей, які потребують особливої уваги. Це діти, для яких характерні:

  • негативна поведінка;
  • схильність до злочинності;
  • відхилення у психічному розвитку;
  • схильність до суїциду.

Детальніше:Охорона дитинства в Україні — загальнонаціональний пріоритет

На сьогоднішній день склалася така ситуація, що підлітки проводять за комп'ютером дуже багато часу, забуваючи часом про все.

Термін «комп'ютерна залежність» визначає патологічна пристрасть людини до роботи або проведенню часу за комп'ютером. Вперше про комп'ютерної залежності заговорили на початку 80-х років американські вчені. У наш час термін «комп'ютерна залежність» все ще не визнаний багатьма вченими, що займаються проблемами психічних розладів, однак сам феномен формування патологічної зв'язку між людиною і комп'ютером став очевидний і набуває все більшого розмаху. Крім комп'ютерної залежності, виділяють деякі споріднені види залежностей: Інтернет-залежність і ігроманія, які, так чи інакше, пов'язані з проведенням тривалого часу за комп'ютером.

Шанувальниками комп'ютерних ігор в основному є підлітки та люди молодого віку. Однією з особливостей сучасних комп'ютерних ігор є розвинене звукове та відеосупровід, які можуть створити відчуття реальності і на час відсторонити користувача від сприйняття навколишнього світу.створити певні емоційні навантаження, яка, по суті справи і лежить в основі більшості випадків патологічної прив'язаності до ігор.

Причини комп'ютерної та інтернет-залежності серед дітей та підлітків.

На сьогоднішній день проблема взаємодії людини й комп'ютера є однією з актуальних.Комп'ютер виконує широкий діапазон завдань: програвання музики й радіо, відображення кінофільмів і телевізійних каналів, фіксація текстових наробітків, відображення текстів, графічних об'єктів і анімації, виконання функцій телефону й калькулятора, відображення й надання здатності дослідження глобальних мереж і ролі в електронних іграх, а також багато чого іншого. Таким чином, перед дитиною, підлітком розкривається новий мир незліченної кількості можливостей і інтересів, який "відключає" його від справжнього миру, "перемикаючи" на себе. Але поряд з позитивними моментами при взаємодії підлітка з комп'ютером виникають проблеми, зв'язані, насамперед, із психологічними навантаженнями.

Більшою мірою залежними від комп'ютера стають діти й підлітки, що мають нестабільні й конфліктні сімейні або шкільні відносини, не прихильні ніяким серйозним захопленням. Саме вони знаходять у віртуальному світі віддушину й вважають своє перебування в мережі або успіхи в комп'ютерній грі достатніми для самоствердження й для поліпшення свого стану.

Детальніше:«Інтернет та ігроманія-сучасна залежність номер один»

Люди мають різні шкідливі звички, які можуть формуватися ще з раннього дитинства. Помилково вважають негативними проявами лише алкоголізм, наркоманію і куріння, – їх перелік набагато більший.

У сучасному суспільстві почали загострюватись проблеми, які пов’язані з тютюнопалінням, наркоманією та алкоголем. На сучасному етапі розвитку ці звички стали дуже розповсюдженими серед підростаючого покоління, студентської молоді.

Проведене дослідження про схильність до шкідливих звичок серед студентів І курсу виявило неправильне розуміння про те, що є шкідливими звичками, що це є серйозною загрозою для здоров’я, негативно позначається на їхньому психічному і фізичному стані, стає перешкодою до успішного навчання, творчої активності і високої працездатності, що шкідливі звички стають перешкодою для нормального життя. Їх виникнення часто пов’язане з якимись незадоволеними потребами або життєвими подіями. Тому важливо розуміти механізми формування і дії шкідливих звичок, які з часом можуть перейти в залежність. А межа між шкідливою звичкою і залежністю дуже розмита і можна не помітити, як одне перейде в інше. І якщо від звички ще можна позбавитися самотужки, то  залежність від куріння, наркотиків, алкоголю майже завжди потрібно лікувати.

Детальніше:Шкідливі звички – руйнівники підростаючого покоління.

      Формування людини, як відомо, починається з дитинства. В молоді роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норм поведінки, звичок, потреб особи. Виховання молодого покоління - це виховання майбутнього кожної держави, і майбутнє залежить не тільки від рівня професійної підготовки цього покоління, але й від його моральних якостей.Нестача спілкування, емоційна незадоволеність, яку діти нерідко відчувають у власних родинах, потреба у належності до референтної групи, можуть бути частково компенсовані уважним, доброзичливим ставленням педагогів та працівників органів юстиції, внутрішніх справ під час проведення правового виховання дітей. Комфортне почування в школі, де дитина проводить значну частину свого часу, є умовою її успішної соціалізації.

     Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті.

    Одним із напрямів у боротьбі зі злочинністю взагалі та злочинністю неповнолітніх зокрема є профілактична діяльність.

    Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в Україні проводиться зусиллями соціально-психологічних служб, педагогів, співробітників соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, працівниками право охоронних органів. За допомогою координаційно-методичної ради з правової освіти населення налагоджена співпраці між різними суб'єктами профілактики, у застосуванні переважно групових та масових форм роботи та приділяється неналежна увага до інтерактивних методів (тренінгів, рольових ігор тощо), які сприяють кращому засвоєнню інформації дітьми. Загалом, під профілактикою правопорушень розуміють діяльність державних органів і громадськості, що має системний характер як за комплексом заходів, так і за колом суб'єктів, які її здійснюють, спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин та умов злочинності, окремих її видів та конкретного злочину .

Детальніше:Правове виховання та попередження  правопорушень серед учнівської молоді

Як виховувати дітей, знає кожен,

за винятком тих, у кого вони є.

Патрік О'Рурк

Сім’я – є однією з найдавніших і стійких соціальних спільностей. 

Сім’я завжди буде основою життя людини, джерелом її щастя. Батьки щасливі дітьми, діти щасливі батьками – такий природний взаємозв’язок. Душевна близькість дітей і батьків – це і є багатство сім’ї. Для кожної матері, для кожного батька найбільше щастя в житті – побачити своїх дітей людьми, гідними високого звання Людини. Сім’я – могутня творча сила. Вона покликана утверджувати все добре, ніжне в людині, бути сховищем від всіх життєвих незгод. Виховання дитини – тяжка праця , але виправляти допущені помилки і перевиховувати – ще складніше. Багато батьків розуміють свої помилки надто пізно , зустрічаючи холод і байдужість своєї дорослої дитини.

Союз сім’ї та школи.

Роль сім'ї у вихованні дітей - велика і відповідальна. Батьки є першими вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, розвивають її мову і мислення, волю і почуття, формують її інтереси, прагнення, смаки, здібності, виховують любов до знань, допитливість, спостережливість, працьовитість. А завдання вчителя, у співпраці з батьком і матір'ю, виховати дитину, знайти ключик до її серця. Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив батьківського дому на формування її особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, небагатослівній любові батька, домашньому теплу, піклуванню, затишку і захисту.

Детальніше:    Умови успішного виховання в сім’ї:  єдність вимог дорослих до дітей,  атмосфера злагоди і...

Copyright © 2024 ОЗ "Шпанівський ліцей" Rights Reserved.